Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING PSYHOLOGENBOLLENSTREEK/PSYHOLOGIEPRAKTIJK VOOR DIRECTIEVE HULP B.V.


Psychologie Praktijk voor directieve hulp
Grachtweg 34 – 2161 HN Lisse0
071 – 5191000
www.psychologenbollenstreek.nl

Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v - Lucie Stökl
(hierna: Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v.) gevestigd Grachtweg 34 te Lisse en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27346972, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Zie ook de informatie onder algemeen elders op deze website.

1.        Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v persoonsgegevens verwerkt:

a.        (potentiële) patiënten;

b.        bezoekers aan de praktijk van psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v.;

c.        deelnemers aan bijeenkomsten van psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v.;

d.        sollicitanten;

e.        alle overige personen die met psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. contact opnemen of van wie psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2.        Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. verwerkt persoonsgegevens die:

a.        een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.        met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3.       Doeleinden verwerking

Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. verwerkt persoonsgegevens

voor de volgende doeleinden:

a.        het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.        het onderhouden van contacten waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

4.        Rechtsgrond

Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.    toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.    uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij;

c.    een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.    een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.           Verwerkers

Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. persoonsgegevens verwerken. Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Avg daaraan stelt.

6.           Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. kan alleen gegevens verstrekken aan derden met uw toestemming, tenzij het delen van gegevens in het kader van een
(wettelijke) verplichting nodig is.
Voor het verstrekken van gegevens (terugrapportage) aan de verwijzende huisarts zal uw toestemming worden gevraagd. Deze brieven worden via een beveiligde e-mail (zorgmail), na gerichte toestemming van de client, verzonden.
Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
Bij supervisie en intervisie betreft het uitsluitend geanonimiseerde informatie die niet tot een persoon te herleiden is.

Elektronische gegevensuitwisseling (Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (juli 2020)
Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. wisselt geen elektronische gegevens uit en werkt niet met een zorgportaal of een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
Dossiers worden handmatig en gedeeltelijk digitaal bijgehouden. U kunt inzage of kosteloos een afschrift op papier krijgen of desgewenst op de praktijk inzage krijgen op een scherm. Ook kan een elektronisch afschrift worden verstrekt door een pfd- bestand via een beveiligde mail te versturen of op een beveiligde USB-stick te zetten.

7.            Doorgifte buiten de EER
Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Avg.

8.            Bewaren van gegevens
Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v.   hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.        medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.        (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.        gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d.        gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

9.            Wijzigingen privacyverklaring

Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van deze privacyverklaring wordt op de website van   Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.         Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. door een e-mailbericht te sturen naar: lucie@ppbollenstreek.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met    Psychologenbollenstreek/psychologenpraktijk voor directieve hulp b.v. door een e-mailbericht te sturen naar lucie@ppbollenstreek.nl
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Januari 2020

Aangepast: september 2021.